!!! Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurudevo Maheshwaraha
Gurussakshaat Parabrahma
Tasmai Shri Guruve namaha !!!

 

The Guru is Brahma (The God of Creation)
The Guru is Vishnu (The God of Sustenance)
The Guru is Shiva (The God of Annihilation)
My Salutation to such a Guru, who is verily the Supreme God

Aadi Shankaraacharya

Agastya Maharshi

Abhinava Vidyatirtha

Anandamayi Ma

Brahmarshi Vishwamitra

Basaveshwara Maharshi

Baba Shivananda

Bhadradri Ramadasu

Bharadvajasa Maharshi

Bharati Tirtha Swamiji

Bhagwan Nithyananda

Brahmashi Subhash Patriji

Chandrasekhara Bharati

Dayanand Saraswathi

Dattatreya Siva Baba

Gautama Buddha

Guru Nanak Saheb Ji

Jiddu Krishnamuriti

Lord Mahavira

Lahari Mahashay

Mahavatar Babaji

Marshi Yagnavalkya

Mehar Baba

Mata Amritanandamayi

Maharishi Mahesh Yogi

Narada Maharshi

Nachiketa

Osho Rajneesh

Paramahansa Yogananda

Parashurama

Pandurang Shastri

Parasara Maharshi

RK Paramahansa

Rajinder Singh ji Maharaj

Ramana Maharshi

Sadhguru Jaggi Vasudev

Sant Kabir

Shri Mataji Nirmala Devi

Shri S.N Goenka

Shri Yukteshwar

Shri Ramanujacharya

Shri Aurobindo

Shri Madhwacharya

Swamy Rama

Swami Gyaneshwar

Swami Chinmayananda

Swami Vivekananda

Swami Yogeshwaranand

Shevendu Lahari

Sri Sri Ravi Shankar

Swami Vidyaranya

Swami Satyananda

U.G Krishnamurti

Vasishta Maharshi

Vedanta Deshikar

Veda Vyasa